Dopis na vládu ČR a MPSV ČR

Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy se vyjádřil k materiálu…

„Návrhy NERV k vyššímu dlouhodobě udržitelnému ekonomickému růstu“, konktrétně k bodu 10.

Modernizace Zákoníku práce jako hybatele pracovního trhu

… a zaslal na vládu ČR a MPSV ČR dopis se zásadním nesouhlasem s navrženým opatřením NERVU umožnit v zákoníku práce propouštět zaměstnance bez uvedení důvodů!

S plným textem dopisu je možné se seznámit prostřednictvím předsedů základních organizací OS DOSIA, kteří jeho kopii obdrželi.

Jan Rejský, předseda OS DOSIA

Záložka pro permanentní odkaz.