logoDOSIAOS
DOSIA

Důchody od nového roku porostou ... viz tisková zpráva MPSV

Vážené kolegyně a kolegové,

v odkazu zde naleznete tiskovou zprávu MPSV, která se týká zvýšení minimální mzdy a nejnižších úrovní zaručené mzdy od 1.1.2021. Tato změna byla vládou přijata dne 16.11.2020 a bude vydána ve Sbírce zákonů jako vládní nařízení.


AKTUÁLNÍ SOUHRN

Vážené kolegyně a kolegové,

v níže uvedeném textu naleznete souhrn informací k 31.10.2020, z  jednání v Poslanecké sněmovně a v Senátu ČR k přijímaným návrhům předpisů pro následující období.

1.   30. 10. 2020 Poslanecká sněmovna schválila i přes kritiku opozice jednorázový příspěvek důchodcům Kč 5000,- Senát se nyní bude tímto schváleným návrhem zabývat a to v čase, aby příspěvek mohl být vyplacen ještě tento rok. V příloze uvádíme k tomuto tiskovou zprávu MPSV.

2.   Zde naleznete tiskovou zprávu, která se týká ošetřovného v návrhu Vám již zaslaného, 30.10.2020 tento zákon podepsal prezident ČR.

3.   30. 10. 2020 Poslanecká sněmovna schválila prodloužení nouzového stavu do 20. 11. 2020. V příloze je usnesení, které se vztahuje k tomuto prodloužení nouzového stavu. Předchozí usnesení jsou nadále platná.

Pozn: doplňující soubory:  maloobchodní prodej,   volný pohyb

4.   Do závěrečného čtení v Poslanecké sněmovně nyní míří daňový balíček pro rok 2021. K daňového balíčku na rok 2021 byl připojen návrh, kterým se ruší tzv. superhrubá mzda a provádí změnu výpočtu daně z příjmů. Návrh počítá se zavedením sazby daně z příjmů fyzických osob ve výši 15 % počítané z hrubé mzdy. Druhá zvýšená sazba ve výši 23 % nahradí tzv. solidární přirážku. Touto sazbou budou daněny příjmy nad 141 764 Kč měsíčně, což odpovídá 4násobku průměrné hrubé mzdy v roce 2021. Cílem je, aby nová úprava daní platila od 1. ledna 2021.


Tisková zpráva MPSV, pro ty co mají doma školáky, týkající se vyplácení ošetřovného z důvodu uzavření škol od 14.10.2020.

Vážené kolegyně a kolegové,

v příloze Vám zasíláme aktuální informaci o  schváleném návrhu zákona poslaneckou sněmovnou (krizové ošetřovné) ze dne 21.10.2020, která  doplňuje Vám již zaslanou   tiskovou zprávu ze dne 14.10.2020 po uzavření škol. Návrh bude v příštím týdnu projednávat Senát. Informaci Vám zasíláme přehledně v otázkách a odpovědích.

odkaz na přílohu zde


Aktuálně - COVID 19

Vážené kolegyně a kolegové,

v odkazech naleznete usnesení vlády ze dne 21.10.2020 č. 1078, kterým se zakazuje  volný  pohyb osob a tímto usnesením se zrušuje usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020, které Vám bylo rozesláno.

Dále zde naleznete  usnesení vlády ze dne 21.10.2020  č. 1079, kterým  se zakazuje  a omezuje maloobchodní prodej a služby.


Vážené kolegyně a kolegové,

v uvedeném odkazu naleznete Usnesení vlády ČR ze dne 16. října 2020, které bylo přijato ve večerních hodinách a které se týká vstupních a periodických lékařských prohlídek v době nouzového stavu. V následujícím textu je zpracována  informace SIBP OS  a právního oddělení OS spolu s vysvětlením jednotlivých ustanovení tohoto usnesení.

Usnesení vlády č. 1049 nabývá účinnosti od 19. 10. 2020  0:00 hodin, kdy se mění podmínky pro vstupní a periodické pracovnělékařské prohlídky po dobu nouzového stavu.

Vstupní prohlídky:

- pouze pro určité „kategorie“ zaměstnanců, které jsou vymezené v čl. I výše uvedeného usnesení, je možné nahradit vstupní lékařskou prohlídku čestným prohlášením;

- čestné prohlášení tak nelze použít například pro řidiče autobusu, tramvaje, trolejbusu, ani pro zaměstnance v drážní dopravě atd.;

- toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Periodické prohlídky:

- provádění periodických lékařských prohlídek a platnost lékařských posudků jsou řešeny v čl. II a III obdobným opatřením jako na jaře;

- periodické lékařské prohlídky prováděné podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět;

- platnost lékařských posudků, jejichž platnost skončí v době nouzového stavu, je prodloužena po dobu nejvýše 90 dnů (osoby zdravotně způsobilé) resp. 30 dnů (osoby zdravotně způsobilé s podmínkou) ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

V případě dotazů kontaktujte svazového inspektora bezpečnosti práce OS DOSIA p. Petra Vozába, tel.: 737246022, nebo e-mail: vozab.petr@dosia.cz

Vážené kolegyně a kolegové, v odkazech níže naleznete  aktuální  opatření vydané k situaci Covid 19 k datu 13.10.2020:

***

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které  je s účinností od 13.10. 2020 a opět je zachována výjimka pro řidiče veřejné dopravy , a to v čl. I. odst. 2, písm. p). 

***

 Usnesení vlády, které  řeší s účinností od 14. 2020 října omezení hromadných akcí  a některých služeb. zrušeno


Vážené kolegyně a kolegové,

Ve dnech 17. - 18.9.2020 proběhl úspěšně VII. Sjezd Odborového svazu. Předsedou svazu byl zvolen pan Jan Rejský a místopředsedou pan Oldřich Schneider. Ostatní fakta jsou obsaženy v přílohách, které naleznete v odkazech. Jsou to Dokumenty OS včetně Usnesení VII. Sjezdu a Aktuální Stanovy OS.  


Mimořádné opatření MZ ČR ze dne 9.9.2020 účinné ode dneška, 10.9.2020 do odvolání, které se týká nošení ochranných prostředků (roušek). Upozorňujeme hlavně na čl. I., odst. 2, písm. o) kde je zachována výjimka pro řidiče veřejné dopravy, tzn., že se původní opatření v toto nemění.

příloha


Ve Sbírce zákonů vyšlo pod č. 352/2020 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 kol. smlouvy vyššího stupně

viz odkaz modře

Dodatek č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2019 - 2024, který byl uzavřen dne 16. dubna 2020 mezi vyšším odborovým orgánem - Odborovým svazem Stavba České republiky, Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy a organizací zaměstnavatelů - Svazem podnikatelů ve stavebnictví, je s účinností od   1. září 2020 závazný i pro další zaměstnavatele s převažující činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ - NACE 08.1, 16.23, 22.23, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.9, 41, 42 a 43.

Vážené kolegyně a kolegové,

 24.8.2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno mimořádné opatření č.j.: MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24.8.2020,, které upravuje nošení roušek od 1. září 2020 a zároveň ruší mimořádné opatření MZ ČR ze dne 19.8.2020, č.j. MZDR 15757/2020-28/MIN/KAN, které Vám bylo rozesláno 19.8.2020. Níže odkaz na znění vydaného opatření.

MZDR 15757/2020-31/MIN/KAN ze dne 24.8.2020

Výjimka, která se týká řidičů veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení a nemusí mít  zakrytá ústa a nos (rouška, ústenka apod.),  je zachována i v tomto novém mimořádném opatření  v čl. I., bod 2.  písm. g).

 Zároveň zasílám mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. : MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN ze dne 24.8.2020, kterým se upravuje minimální délka trvání izolace (karantény) na 10 dnů. Níže odkaz na znění vydaného opatření.

MZDR 15757/2020-32/MIN/KAN ze dne 24.8.2020


 BALÍČEK MOBILITY

v Úředním věstníku  Evropské unie, číslo L 249, rok 2020 byl zveřejněn tzv. balíček mobility.

Jedná se o:

-         Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1054 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů,

-          Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1055 ze dne 15. července 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009, (ES) č. 1072/2009 a (EU) č. 1024/2012 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví silniční dopravy (nařízení upravuje přístup na trh silniční nákladní dopravy a k povolání podnikatele v silniční nákladní dopravě nebo podnikatele v silniční osobní dopravě)  

-         Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1057 ze dne 15. července 2020, kterou se stanoví zvláštní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnice 96/71/ES a 2014/67/EU, a kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a nařízení (EU) č. 1024/2012, jíž se revidují požadavky na prosazování pravidel a stanovují pravidla o vysílání řidičů.

 

Odkaz na balíček mobility


zrušené opatření

Vážené kolegyně a kolegové,

 dnes 19.8.2020 bylo Ministerstvem zdravotnictví vydáno mimořádné opatření, které upravuje nošení roušek od 1. září 2020. V příloze vám zasílám celé znění tohoto opatření.

Upozorňuji Vás zvláště na část, která se týká  řidičů  veřejné dopravy i řidičů autobusů v rámci jiné než veřejné dopravy. Tato úprava je  v čl. I., bod 2.  písm. n), kde je stanovena výjimka z povinnosti nošení roušek v prostředcích veřejné dopravy. Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení nemusí mít  zakrytá ústa a nos (rouška, ústenka apod.).

Znění zrušeného vydaného opatření zde

covid


Pozor! Ubytování Černý Most není provozováno až do odvolání.

Přestože mnoha opatření již ztratila na aktuálnosti ponecháme je zde ještě nějakou dobu.


 


Vážené kolegyně a kolegové,

  zde v odkazu naleznete přílohu k Mimořádnému opatření MZV ČR ze dne 13.5.2020, které se týká pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu.

Než se obrátíte se svými dotazy o vysvětlení k Mimořádnému opatření MZ ČR přečtěte si přehled vypracováný svazovým inspektorem SIBP OS panem Vozábem, na kterého se prosím obracejte, pokud budete mít nějaké doplňující otázky. Je dobré si stanovisko přečíst pro případné jednání s vedením organizace nebo společnosti. 


Vážení kolegové, stavaři

KSVS2020

Dodatek č. 1 KSVS 2019-2024 byl podepsán

Ve čtvrtek 16.4.2020 byl podepsán Dodatek č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně, uzavřené mezi Odborovým svazem Stavba ČR a Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy na straně jedné a Svazem podnikatelů ve stavebnictví na straně druhé. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dne 1.4.2020.

Předmětem Dodatku č. 1 je  změna článku 33 písm.a) KSVS. Dochází k navýšení minimálních mzdových tarifů v hodinové mzdě průměrně o 6,5 % a v měsíční mzdě průměrně o 6,3 %. Dodatek zasíláme v příloze.

Současně smluvní strany podepsaly návrh na rozšíření závaznosti tohoto dodatku.

Jan Rejský – OS DOSIA


usnesení vlády

ze dne 9. dubna 2020 č. 402

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

pro zobrazení proklikniB

ANTIVIRUS - PROGRAM NA OCHRANU ZAMĚSTNANOSTI- Informace z MPSV

Ve čtvrtek 19. 3. 2020 vláda schválila návrh program ochrany zaměstnanosti Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa. Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

- Komu a za jakých podmínek budou kompenzace náležet?
Zaměstnavatelům, jejichž hospodářská činnost bude ohrožena v důsledku šíření nákazy, bude poskytován příspěvek na plnou či částečnou úhradu náhrad mezd, které budou zaměstnancům náležet z důvodu překážky na straně zaměstnance (nařízení karantény) nebo na straně zaměstnavatele (překážka – uzavření provozovny z důvodu nařízení vlády uzavřít provoz), bude-li prokázáno, že překážka v práci vznikla v důsledku nákazy COVID-19.

- Kdo bude příspěvek vyplácet a jak dlouho?
Příspěvek bude poskytovat Úřad práce ČR, výše a doba poskytování bude závislá na důvodu vzniku překážky v práci, u každého zaměstnance bude nutné odlišit důvod překážky v práci.

- Jaká konkrétní opatření budou realizována a na jaké situace reagují?

Režim A - Nařízení karantény zaměstnancům. Náhrada mzdy nebo platu bude zaměstnancům vyplácena ve výši 60 % průměrného vyměřovacího základu. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek v plné výši vyplacené náhrady mzdy.

Režim B - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu mimořádných krizových opatření vlády. Zaměstnavateli je na základě usnesení vlády o přijetí krizových opatření v souvislosti s výskytem nákazy COVID-19 nařízeno uzavření provozu. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené mzdy.

V pondělí 23. března schválila vláda opatření na ochránu dalších firem, na které nepřímo dolehly dopady vládních omezení v důsledku epidemie COVID-19.

Program „Antivirus“ se rozšíří o tato opatření:

Režim C - Nemožnost přidělovat práci zaměstnancům z důvodu nařízení karantény či péči o dítě u významné části zaměstnanců. Významnou části je míněno zejména 30 % zaměstnanců firem, provozoven či jiné organizační části dle provozní situace zaměstnavatele. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 100 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 80 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim D - Omezení dostupnosti vstupů (surovin, výrobků, služeb) nezbytných k činnosti zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření (či obecně výpadků výroby) u dodavatele, včetně zahraničí. Jde například u dohody prokazující původ vstupů, zákazy akcí či přijímání dalších opatření mající prokazatelně vliv na dodávky zaměstnavateli. Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci ve výši 80 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

Režim E - Omezení poptávky po službách, výrobcích a jiných produktech zaměstnavatele v důsledku karanténních opatření v místě odbytu zaměstnavatele
(ČR i zahraničí). Náhrada mzdy nebo platu vyplácena zaměstnanci nejméně
ve výši 60 %. Zaměstnavateli bude poskytnut příspěvek ve výši 50 % vyplacené náhrady mzdy.

- Kdy má zaměstnavatel žádat o vyplacení náhrad?
Realizace podpory je nastavena tak, že zaměstnavatel bude žádat o refundaci vyplacených náhrad mezd po skončení vykazovaného období, tj. po skončení kalendářního měsíce, za který bude o příspěvek žádat. 
Za měsíc březen tedy bude zaměstnavatel podávat žádost na počátku měsíce dubna. Podrobné informace k čerpání podpory včetně žádosti o čerpání podpory budou zveřejněny v průběhu příštího týdne.


pracovněprávní desatero boje s koronavirem - klikni na obrázek
a

Vážené kolegyně a kolegové,

Přílhou jsme na všechny základní organizace rozeslali tiskovou zprávu MPSV ČR, ze které je patrné, že dochází ke změně čerpání  ošetřovného a to tak, že je možné čerpat pro děti až do 13 let věku (původně do 10 let). V informační zprávě, kterou jsme vám odesílali včera, bylo ještě původní ošetřovné. Pokud bude docházet k dalším změnám budeme  Vás z OS informovat.

Tisková zpráva zde

mpsvodkaz na webové stránky MPSV ČR

 Informace OS - koronavirus


V souladu s Usnesením vlády ČR zejména pak ze dne 15.3.2020

Znění Usnesení zde
 
OS pozastavuje do odvolání kontrolní činnost SIBP OS a nabízenou možnost ubytování Černý Most. Současně přízpůsobuje přímou servisní činnost OS a to na  nezbytné a neodkladné případy do režimu:

pondělí a středa 8.00 - 12.00 hod.

Mimo tuto dobu budou všichni pracovníci OS k dispozici na telefonech a e-mailech v obvyklé pracovní době.


Pracovně lékařské prohlídky v době nouzového stavu.

čestné prohlášení zde

Na základě Usnesení vlády č. 214 ze dne 15.3.2020 se mění podmínky vysílání zaměstnanců na periodické prohlídky a vysílání uchazečů o zaměstnaní na vstupní prohlídky po dobu vyhlášení nouzového stavu (aktuálně 30 dnů od 14 hod. dne 12.3.2020). 

Dle Usnesení nemusí být provedena vstupní prohlídka dle z. č. 373/2011 Sb. uchazeče o zaměstnání, které je možné nahradit čestným prohlášením. 

Dále nemusí být prováděny periodické prohlídky zaměstnanců dle § 11 vyhl. č. 79/2013 Sb.

 Tato opatření se týkají zaměstnanců a zaměstnavatelů, ať už se jedná o dočasné přerušení poskytování pracovnělékařských služeb ze strany poskytovatele pracovnělékařských služeb nebo z rozhodnutí zaměstnavatele jako preventivního opatření proti pohybu a kontaktu zaměstnanců s dalšími osobami.

Dle stanoviska Ministerstva dopravy se vstupní prohlídky i prodloužení platnosti lékařských prohlídek vztahuje také na řidiče a zaměstnance v drážní dopravě včetně osob řídících drážní vozidlo. 

 Tuto situaci nadále sledujeme a při změnách bude zaslána další informace.

 V případě potřeby konzultace těchto opatření kontaktujte svazového inspektora Petra Vozába na tel. 737246022 nebo mailu vozab.petr@dosia.cz


Vážené kolegyně a kolegové,

v příloze vám posílám pro informaci přepis stanoviska z jednání na MD ČR dne 11.3., tj. včera, které se týkalo současné situace ve veřejné dopravě s ohledem na šířící se nákazu koronavirem.

Odborový svaz DOSIA doporučuje základním organizacím, že je potřeba z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, kontrolovat zaměstnavatele zda chrání dostatečně své zaměstnance a vybavuje je hygienickými a ochrannými desinfekčními prostředky při výkonu svých pracovních povinnosti. Zvláště pokud jsou v kontaktu s veřejností.  Pokud bude třeba, budeme Vás okamžitě informovat.

Děkuji Vám za Vaší obětavou práci

Informace  z  jednání na MD ČR z 11.3.2020

Ministerstvo dopravy zavádí další opatření proti šíření nákazy koronavirem ve veřejné dopravě. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček vydal pokyn pro všechny provozovatele veřejné dopravy, aby zaměstnanci používali dostupné dezinfekční prostředky a bylo rozhodnuto, že pro zaměstnance ve veřejné dopravě  bude vyčleněno okamžitě 100 mil. Kč. Dopravci obdrželi manuál pro své řidiče, jak postupovat při dodržování hygieny, a mohou získat státní finance na dezinfekci pro řidiče či např. průvodčí nebo také hygienické prostředky samotné. Řidiči autobusů a průvodčí musí zůstat zdraví, aby veřejná doprava i nadále plynule fungovala.

 „Situaci ve veřejné dopravě jako takové máme pod kontrolou prohlásil ministr dopravy, hygienická opatření běží. Nyní se proto soustředíme na řidiče, průvodčí a jejich cestující zejména v soukromé autobusové dopravě, aby se nepodíleli na šíření nákazy. Vyzývám zaměstnavatele, aby se ke všem řidičům  informace a dezinfekční prostředky dostaly,“ apeluje ministr dopravy Karel Havlíček.

Celkem 100 milionů Kč na dezinfekci pro zaměstnance v závazkové veřejné dopravě se bude rozdělovat prostřednictvím 14 krajů a měst s městskou hromadnou dopravou, které tyto náklady potom budou proplácet dopravním firmám na základě předložených faktur.

Zajištění dezinfekce se řeší na přání odborů i zaměstnanců samotných.

Na Ministerstvu dopravy i nadále funguje koordinační skupina ke koronaviru ve veřejné dopravě. Zajišťuje informovanost krajů, měst a všech cestujících ve vlacích, autech a autobusech. Zároveň úzce spolupracuje se Správou železnic na opatřeních pro zvýšenou hygienu na nádražích.
Jaké změny proběhly k 1.lednu 2020 v právních předpisech? Zde jsou.

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH ZMĚN S ÚČINNOSTÍ OD 1. LEDNA 2020


Vyšší kolektivní smlouvy pro sekci silničního hospodářství pro příspěvkové i obchodní organizace na rok 2020 podepsány 9.prosince 2019. Platnost těchto kolektivních smluv vyššího stupně je od 1.1.2020

KSVS příspěvkovké org.                            KSVS obchodní spol.


pro zájemce jsme aktualizovali Spisový skartační řád a skartační plán

znění s možnosti stažení naleznete ve složce servis ZO


Podpis kolektivní smlouvy vyššího stupně STAVBA realizován 2.4.2019

KSVS2019

Zleva: Ing. Pavel Ševčík tech.ředitel SPS, Ing. Jiří Nouza prezident SPS, Ing. Pavel Zítko předseda OS Stavba, Jan Rejský předseda OS DOSIA

Tiskovou zprávu najdete zdeUpozornění. Sněm OS 3. prosince 2019 schválil drobné úpravy ve Stanovách OS a Řádu právní pomoci. Změny jste do základních organizací obdrželi spolu ze zápisem Sněmu OS. Na webových stránkách jsou již změny zahrnuty v plném znění příslušných dokumentů.

Při konání plenárního zasedání sekce silničního hospodářství a autoopravárenství 20.-21. září 2018 ve Vnorovech bylo využito této akce OS rovněž k uskutečnění pracovního jednání s Integrovaným odborovým svazem (IOZ) Slovenské republiky, a tím k naplnění dohody o vzájemné spolupráci. Výsledek je uveden v komuniké z tohoto jednání a jako zajímavost je také přiložena informace IOZ z této návštěvy.


 Informace ke změně místní příslušnosti rejstříkového soudu

V současné době Městský soud v Praze rozesílá do základních organizací usnesení, kterým přenáší svoji místní příslušnost na  krajské soudy podle sídla základní organizace. Po nabytí právní moci  tohoto usnesení bude pro základní organizaci  ve věci zápisu do veřejného rejstříku příslušný krajský soud, který je v usnesení uveden.  Krajský soud přidělí základní organizaci novou spisovou značku.

Vzhledem k tomu, že po nabytí právní moci bude Městský soud v Praze zasílat složku základní organizace příslušnému krajskému  soudu,  může ke skutečnému převodu dojít cca za týden až 14 dní. Zda složka Vaší základní organizace  byla již převedena zjistíte na stránkách justice, kde se dozvíte i  novou spisovou značku základní organizace, tzv. L.  Do doby, kdy ve výpise  základní organizace ve veřejném rejstříku bude uveden Městský soud v Praze můžete účetní závěrku zasílat k tomuto soudu.Pojištění členů OS 2019 v záložce servis ZO


Změna organizace právního servisu po Prahu a Středočeský kraj

více zde


Pojištění pro případ dlouhodobého pozbytí zdravotní způsobilosti k výkonu práce

Smlouva s pojišťovnou UNIQA vstupuje v účinnost dne 1. listopadu 2016

Upřesňující  informace vám poskytneme přímo na OS.


U veškerého platebního styku s Odborovým svazem uvádějte kód banky 5500

číslo účtu OS 2000179329 zůstává stejné

 

  vzor avíza  platby na účet OS

 

číslo účtu: 2000179329/ kód banky: 5500

 

variabilní a specifické symboly se nadále používají jako dosud  zde odkaz na info symboly plateb


 Ceny ubytování Černý Most 2019

dospělý 400,- Kč

dítě do 15 let včetně 300,- Kč

Ubytování Černý Most, pokyny ico_01zásady ico_01


 

 son

Partner OS DOSIA pro porady členů OS ve věcech bydlení

UP
Cheque Déjeuner
Partner odborů pro benefity

LogoDAS

D.A.S.  Pojišťovna právní ochrany  - exkluzivně

Zvýhodněná nabídka lázeňských a wellness pobytů členům OS DOSIA
Pro případné zájemce o členství v OS  jsme připravili: 
Přihlášku za člena ZO
Založte si odbory
Nevíte jak? Přečtěte si stručný návod jak může základní organizace vzniknout.Základem struktury Odborového svazu jsou základní organizace. Základní organizace musí mít minimálně 3 členy. To znamená, že dohodnou-li se nejméně 3 zaměstnanci v organizaci (firmě) na založení základní organizace, mohou ji založit. Optimální postup je, že přípravný výbor svolá zaměstnance (sympatizanty) na ustavující členskou schůzi, kde seznámí přítomné se svým záměrem. Členská schůze by měla především zvolit závodní výbor (minimálně předseda, místopředseda, jednatel, hospodář) a tento pověřit dalším jednáním s Odborovým svazem. Revizní komisi, která je pro další činnost základní odborové organizace nutná, je možno zvolit až na dalším zasedání. Z ustavující členské schůze je nutno vyhotovit zápis se základními údaji o ustavující členské schůzi - datum, místo, počet přítomných, jména členů přípravného výboru, kandidátka pro volby, seznam zvolených funkcionářů závodního výboru s uvedenými kontakty. Přílohou mohou být prezenční listiny a seznam členů. Zápis z členské schůze je základním dokumentem k žádosti o přijetí základní odborové organizace do Odborového svazu.